TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHÚ MỸ

LOẠI HÌNH:   CHỦ TRÌ THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG                       

QUY MÔ:

-          DIỆN TÍCH ĐẤT:              24.010 M2

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 11.676 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:    12.494 M2

 ĐỊA ĐIỂM:          ẤP TRÀ PHỌT, ẤP TRÀ PHÔ - HUYEÄN GIANG THAØNH –

                              TÆNH KIEÂN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ:

         COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG DAÀU KHÍ-3C ( PVC-3C) 

    HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG