NHÀ PHỐ

LOẠI HÌNH:    CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

QUY MÔ:

-          QUY MÔ 1 TRỆT VAØ 2 LAÀU

-          DIỆN TÍCH ĐẤT :                            165.75 M2

-          DIỆN TÍCH XÂY DỰNG:               102.00 M2

-          DIỆN TÍCH SỬ DỤNG:                   320.00 M2

ĐỊA ĐIỂM:         THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

CHỦ ĐẦU TƯ:    NGUYỄN MINH HOAØNG 

 


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG