QUY HOẠCH ĐIỀU CHỈNH KHU DÂN CƯ LÔ SỐ 1 THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM SÔNG CẦN THƠ

QUY MÔ:

-  QUY HOẠCH TỶ LỆ 1/500

-  QUY MÔ KHOẢNG 60.2 HA

- DIỆN TÍCH KHU ĐẤT:                                                                    602.658 M2

    ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN:                          40.079 M2

   + ĐẤT XD CÔNG TRÌNH VĂN HÓA BIỂU DIỂN:                        44.814 M2

   + ÑAÁT XD COÂNG TRÌNH THƯƠNG MI DÒCH VUÏ:            45.026 M2

   + ÑAÁT XD COÂNG TRÌNH VEN SOÂNG:                                          25.223 M2

   +  ÑAÁT ÔÛ:                                                                                          202.317 M2

   + ÑAÁT XD CAÙC COÂNG TRÌNH COÂNG COÄNG:                               9.837 M2

   + ÑAÁT QUAÛNG TRÖÔØNG + CXCV + MAËT NÖÔÙC:                  143.424 M2

   + ÑAÁT GIAO THOÂNG:                                                                    91.938 M2

ĐỊA ĐIỂM:                  SÔNG HẬU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ ĐẦU TƯ:      CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ  THƯƠNG MẠI 

                                                               LONG THẮNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG